Бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс – це відображення фінансового становища компанії у певний момент, як правило, у кінці звітного періоду. Бухгалтерський баланс включає в себе активи, пасиви та акціонерний капітал. Активи і пасиви поділяються на короткострокові та довгострокові зобов’язання, включно з касою, зокрема розрахункові рахунки, депозитні рахунки або державні цінні папери. Активи завжди повинні дорівнювати пасивам плюс акціонерний капітал. Активи – це будь-що, чим володіє компанія, що має грошову цінність. Пасиви – це вимоги кредиторів щодо активів компанії.

Для чого використовується бухгалтерський баланс?

Бухгалтерський баланс допомагає власнику малого бізнесу швидко розібратись у фінансовому потенціалі компанії. Чи готовий бізнес до розширення? Чи здатен бізнес легко справитись зі звичайними коливаннями доходів та витрат? Чи, можливо, необхідно негайно збільшити резерви готівки?

Бухгалтерський баланс може допомогти визначити та проаналізувати поточні тенденції, зокрема щодо дебіторських та кредиторських заборгованостей. Чи подовжується цикл дебіторської заборгованості? Чи можна активніше вимагати кошти за рахунками дебіторів? Чи є борги, які неможливо стягнути? Чи затримувала компанія погашення кредиторської заборгованості для попередження неминучої нестачі готівки?

Бухгалтерський баланс разом зі звітом про прибуток є одним основних елементів фінансової звітності, що подається потенційним позикодавцям, зокрема банкам, інвесторам або постачальникам, які визначають, якого розміру кредит надати вашій фірмі.

  1. Активи: Активи розділяються на поточні та довгострокові для відображення ліквідності кожного з активів. Готівка, з очевидних причин, вважається найліквіднішим активом. Довгострокові активи, такі як нерухомість або обладнання, навряд чи можуть бути продані миттєво або швидко конвертовані у готівку.
  2. Поточні активи: Поточні активи – це активи, які легко можна конвертувати в готівку протягом одного календарного року. Сюди можна віднести розрахункові рахунки, депозитні рахунки, рахунки дебіторів, дебіторську заборгованість за векселями, яка підлягає погашенню протягом одного року.

Готівка

Гроші у негайному розпорядженні (приміром розрахункові рахунки), які є найліквіднішим короткостроковим активом.

Рахунки дебіторів

Це гроші, які підлягають сплаті вашій компанії зі сторони клієнтів, постачальників або інших компаній.

Дебіторська заборгованість за векселями

Дебіторська заборгованість за векселями, яка підлягає погашенню протягом одного року, вважається поточним активом. Векселі, що не підлягають оплаті протягом одного року, вважаються довгостроковим активом.

  1. Основні активи: сюди відноситься земля, приміщення, обладнання та транспортні засоби, що використовуються для ведення господарської діяльності.

Земля

Земля вважається основним активом, однак, на відміну від інших основних активів, до неї не застосовується амортизація, оскільки вона не зношується.

Приміщення           

Приміщення відносяться до категорії основних активів і з часом знецінюються.

Офісне обладнання

Сюди відносяться ксерокси, факси, принтери та комп’ютери, що використовуються у ході ведення бізнесу.

Обладнання

Ця стаття відображає устаткування та обладнання, що використовується на ваших виробничих потужностях для виготовлення продукції. Наприклад токарні верстати, конвеєрні стрічки або друкарські станки.

Транспортні засоби

Сюди відносяться усі транспорті засоби, що використовуються у ході вашого бізнесу.

Всього основних активів

Це сукупна вартість усіх основних активів вашої компанії мінус накопичена амортизація.

  1. Всього активів: Ця цифра є сукупною вартістю короткострокових та довгострокових активів вашої компанії.
  2. Пасиви та акціонерний капітал: Сюди відносяться усі борги та фінансові зобов’язання вашої компанії перед зовнішніми кредиторами, постачальниками або банками, що підлягають погашенню протягом одного року, плюс акціонерний капітал. Цей розділ бухгалтерського балансу часто називається просто «пасиви».

Кредиторська заборгованість

Сюди відносяться усі короткострокові зобов’язання вашої компанії перед кредиторами, постачальниками та іншими фірмами. Кредиторська заборгованість також може включати предмети постачання та матеріали, що купуються у кредит.

Кредиторська заборгованість за векселями

Це гроші, які компанія повинна віддати протягом одного року або коротшого періоду. Сюди можна віднести банкноти, застави або виплати, пов’язані з транспортними засобами.

Заробітна плата та відрахування працівникам

Цей пункт включає усю зарплату або інші відрахування, які все ще необхідно сплатити працівникам.

Всього поточних пасивів

Це сума усіх поточних боргів, які необхідно сплатити кредиторам протягом одного року.

Довгострокові пасиви

Це будь-які борги або фінансові зобов’язання компанії, які підлягають погашенню протягом більше ніж одного року від поточної дати.

Іпотечні векселі

Це баланс іпотеки, строк виплати якої перевищує один рік. Наприклад, ви оплатили три роки п’ятнадцяти років іпотечного векселю, 11 років з яких, не враховуючи поточного року, ще необхідно сплатити.

Акціонерний капітал

Ще часом називається статутний капітал. Він формується за рахунок початкових інвестицій в бізнес, а також усього реінвестованого прибутку.

Звичайні акції

Це акції, випущені в рамках початкового або прикінцевого інвестування у бізнес.

Нерозподілений прибуток

Це прибуток, реінвестований у бізнес після сплати усіх відрахувань акціонерам, зокрема дивідендів.

  1. Всього пасивів та акціонерний капітал: Сюди відносяться усі борги та гроші, які компанія винна зовнішнім кредиторам, постачальникам або банкам, а також решта грошей, які необхідно сплатити акціонерам, включаючи нерозподілений прибуток, що реінвестується у бізнес.